چند رسانه ای - آرشیو

چهارمین جلسه شورای دعاوی مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

چهارمین جلسه شورای دعاوی مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید. گالری

چهارمین جلسه شورای دعاوی مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی پیرامون بررسی ابعاد برخی از پرونده ها با حضور دستیار ویژه ریاست مرکز، معاونین مرکز و احدی ازمشاورین از ساعت ...

دومین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز  استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار گردید.

دومین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار گردید. گالری

دومین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستورجلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه با حضور دستیار ویژه مرکز امور حقوقی، مشاوراجرایی و امور ...

چهارمین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

چهارمین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. گالری

چهارمین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دستیار ویژه ریاست مرکز، مشاور اجرایی و هماهنگی استانها، معاونین مرکز و دو تن از مشاورین از ساعت ...

سومین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

سومین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. گالری

سومین جلسه کارگروه بررسی آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دستیار ویژه ریاست مرکز، مشاور اجرایی و هماهنگی استانها، معاونین مرکز و دو تن از مشاورین از ساعت ...