یازدهمین جلسه بررسی مشکلات و چالش ها وارزیابی عملکرد مدیران حقوقی مراکز استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی برگزار گردید.

تعداد بازدید:۲۷
یازدهمین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستور جلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی با حضور دستیار ویژه مرکز امور حقوقی، مشاوراجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیرکل حقوقی استان خراسان شمالی در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.
یازدهمین جلسه بررسی مشکلات و چالش ها وارزیابی عملکرد مدیران حقوقی مراکز  استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالی برگزار گردید.

دهمین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستور جلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با حضور مشاوراجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیرکل حقوقی استان چهارمحال و بختیاری در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.
 


نظر شما :