نهمین جلسه بررسی مشکلات و چالش ها وارزیابی عملکرد مدیران حقوقی مراکز استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

تعداد بازدید:۱۴
نهمین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستور جلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با حضور مشاوراجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیرکل حقوقی استان آذربایجان شرقی در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.
نهمین جلسه بررسی مشکلات و چالش ها وارزیابی عملکرد مدیران حقوقی مراکز  استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

نهمین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستور جلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با حضور مشاوراجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیرکل حقوقی استان آذربایجان شرقی در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.