هشتمین جلسه بررسی مشکلات و چالش ها وارزیابی عملکرد مدیران حقوقی مراکز استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی برگزار گردید.

تعداد بازدید:۱۲
هشتمین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستور جلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی با حضور دستیار ویژه مرکز امور حقوقی، مشاوراجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیرکل حقوقی استان جنوبی در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.
هشتمین جلسه بررسی مشکلات و چالش ها وارزیابی عملکرد مدیران حقوقی مراکز  استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی برگزار گردید.

هشتمین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستور جلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی با حضور دستیار ویژه مرکز امور حقوقی، مشاوراجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیرکل حقوقی استان خراسان جنوبی در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.