هفتمین جلسه بررسی مشکلات و چالش ها وارزیابی عملکرد مدیران حقوقی مراکز استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان برگزار گردید.

تعداد بازدید:۱۲
هفتمین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستور جلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با حضور دستیار ویژه مرکز امور حقوقی، مشاور اجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیرکل حقوقی استان کرمان در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.
هفتمین جلسه بررسی مشکلات و چالش ها وارزیابی عملکرد مدیران حقوقی مراکز  استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان برگزار گردید.

هفتمین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستور جلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان با حضور دستیار ویژه مرکز امور حقوقی، مشاوراجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیرکل حقوقی استان کرمان در محل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.