دومین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار گردید.

تعداد بازدید:۳۲
دومین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستورجلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه با حضور دستیار ویژه مرکز امور حقوقی، مشاوراجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیر حقوقی استان کرمانشاه درمحل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.
دومین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز  استان ها بمنظور بررسی دعاوی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار گردید.

دومین جلسه بررسی مشکلات و چالش های حقوقی مراکز حقوقی استان ها با دستورجلسه ی بررسی دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه  با حضور دستیار ویژه مرکز امور حقوقی، مشاوراجرایی و امور استانهای ریاست و معاونین مرکز و همچنین مدیر حقوقی استان کرمانشاه درمحل مرکز امور حقوقی و صیانت از دارائیهای دانشگاه برگزار گردید.

کلید واژه ها: حقوقی مرکز امور استان دانشگاه کرمانشاه