سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

بيست و يكمين جلسه شوراي راهبردي امور حقوقي دانشگاه با حضور رياست محترم دانشگاه بعنوان رئيس شورا و ساير اعضا در دفتر رياست محترم دانشگاه برگزار شد

 

موضوع آيين نامه رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغي در تاريخ 26/6/87 رياست وقت دانشگاه آزاد اسلامي مطرح و بر ضرورت اصلاح آيين نامه مزبور با توجه به گسترش دانشگاه به منظور پاسخگويي به الزامات دانشگاه آزاد اسلامي در اين مقطع تاكيد شد و مقرر گرديد كارگروهي متشكل از اعضاي شوراي راهبردي امور حقوقي و شوراي مرآت به طور مستقل پيش نويس آيين نامه رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات علمي را كه توسط دفتر حقوقي تدوين شده است، بررسي و ظرف مهلت يك هفته نتيجه را به رياست محترم دانشگاه گزارش نمايند.

بديهي است آيين نامه مزبور نهايتاً مي بايد به تصويب هيات امناي سازمان مركزي برسد.

همچنين در اين جلسه موضوع تخلف اشتغال همزمان و ابعاد مختلف اشتغال ثانويه به منظور تحقق تخلف و احراز آن و اعمال مجازات مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهادات دفتر حقوقي در اين خصوص به تصويب رسيد.

 

در اين جلسه در خصوص تعيين تكليف اراضي يكي از واحدهاي دانشگاهي نيز بحث و تصميمات لازم در راستاي احقاق حقوق دانشگاه اتخاذ گرديد.