سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

در پانزدهمين جلسه شوراي راهبردي امور حقوقي مجموعه مقررات مدون حوزه معاونت پژوهش و فناوري و معاونت برنامه‌ريزي تصويب و ابلاغ شد

 

پانزدهمين جلسه شوراي راهبردي امور حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ 29/7/93 با حضور تمامي اعضاء شورا به رياست جناب آقاي دكتر ميرزاده رياست عالي دانشگاه برگزار شد.

در ابتداي جلسه رياست محترم دانشگاه با انتقاد از انعكاس برخي اخبار كذب رسانه ها در خصوص اقدام حقوقي مطالبي را مطرح فرمودند . اعضاء جلسه با تحليل كارشناسي راهكارهايي را ارائه كردند در ادامه مجموعه مقررات حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه با حضور سركار خانم مهندس هاشمي طباطبائي نماينده تام الاختيار معاونت مذكور بررسي و پس از اصلاحات شكلي مورد تصويب قرار گرفت. پس از آن مجموعه مقررات حوزه معاونت برنامه ريزي در دستور كار شورا قرار گرفت و پس از ارائه توضيحات آقاي دكتر اكبري نماينده معاونت مذكور مجموعه مقررات اين معاونت كه مشتمل بر بخشنامه هاي مصوب قبلي بود مورد تصويب اعضا قرار گرفت مقرر گرديد كليه مقررات حوزه هاي مصوب در سايت دفتر حقوقي به نشاني legal.iau .ir    قرار گيرد . شايان ذكر است كه مجموعه مقررات دانشگاه آزاد اسلامي به دو صورت الكترونيكي و نسخه چاپي در آينده نزديك منتشر خواهد شد .

همچنين موضوع پرداخت حق الوكاله براي دريافت مجوز فعاليت واحد لبنان از دولت اين كشور مطرح و مقرر گرديد در صورت تصويب ادامه فعاليت واحد لبنان در شوراي راهبردي بين‌الملل مبلغ مذكور مطابق مفاد قرارداد پرداخت شود .