سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

دوازدهمين جلسه شوراي راهبردي امور حقوقي با حضور رياست محترم دانشگاه برگزار شد.

  دوازدهمين جلسه شوراي راهبردي امور حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ بيستم مرداد ماه با حضور رياست محترم دانشگاه و رئيس شوراي راهبردي امور حقوقي و اكثريت اعضاي شورا تشكيل شد.

   در ابتداي جلسه  جناب آقاي دكتر ميرزاده مواردي از تخلفات حادث شده در دانشگاه را به اطلاع اعضاء رساندند و رئيس مركز حراست با حضور در جلسه شورا به تشريح گزارش اخير خود درخصوص پاره‌اي از سوء استفاده‌ها در ارتباط با خدمات دانشجويي پرداخته و پيشنهادت اصلاحي و اقدامات تأميني توسط اعضاء ارائه و تصميم‌گيري شد.

   سپس موضوع مجموعه مقررات حوزه پزشكي كه توسط معاونت محترم پزشكي ارائه شده بود و مورد تصويب كميته تدوين قرار گرفته بود مورد بررسي قرار گرفت و كليات آن به تصويب رسيد مقرر گرديد همانند چهار مجموعه سابق در سايت دفتر حقوقي قرار گرفته و اطلاع رساني شود.

  در ادامه يكي از وكلاي دانشگاه به تشريح يكي از پرونده‌هاي علوم و تحقيقات پرداخته و مراتب به استحضار اعضاي محترم شوراي راهبردي امور حقوقي رسيد.