سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

اداره امور آيين نامه ها و تدوين مقررات

شهاب مهران‌نژاد

 

اداره امور آئيننامهها و تدوين مقررات :

1- تهيه و تنظيم بخشنامهها و دستورالعملهاي دانشگاه با هماهنگي حوزههاي مربوط و تصويب در مراجع ذيصلاح طبق نظر مديركل

2- بررسي و اظهارنظر و ارائه راهنماييهاي لازم در خصوص آئيننامهها و مقررات مورد عمل با پيشنهاد واحدها و ساير مراجع

3- گردآوري، تنظيم و نگهداري و به هنگام كردن كليه مقررات و آئيننامهها

4- بررسي و اظهارنظر در مورد تطبيق تصميمات مسئولان و انطباق با قوانين و مقررات مورد عمل و نظارت و بازنگري و بروز نمودن مفاد سايت امور حقوقي

5- نظارت بر اجراي دقيق آئيننامهها و دستورالعمل و بخشنامهها و بررسي حقوقي مسائل ارائه شده از سوي مقام مافوق

6- شركت در جلسات و كميسيونها مربوط به تشخيص مقام مافوق

7- ارائه گزارش عملكرد حقوقي به صورت دورهاي به مقام مافوق

8- انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق