سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

اداره امور قراردادها

فرزاد گنجه‌اي

 

اداره امور قراردادها :

1- تهيه و تنظيم فرمهاي مربوط به قراردادها تيپ خريد و فروش كالا و خدمات و غيره، استانداردسازي قراردادها و موافقتنامهها از نظر شكلي و ماهوي، بروزرساني و ثبت فرمها در سايت امور حقوقي

2- مشاوره در انعقاد قراردادهاي مختلف در دانشگاه و ارائه طريق در موارد مورد اختلاف طرف قرارداد با دانشگاه

3- نظارت بر حسن اجراي قراردادها، مقاولهنامهها و موافقتنامههايي و در صورت لزوم شركت در جلسات داوري و حل اختلاف فيمابين

4- بررسي و اظهارنظر در مورد تطبيق شرايط قرارداد با قوانين و مقررات مورد عمل و نظارت بر بازنگري و بروز نمودن مفاد سايت امور حقوقي

5- شركت در جلسات و كميسيونهاي مربوط به تشخيص مقام مافوق

6- ارائه گزارش عملكرد حقوقي به صورت دورهاي به مقام مافوق

7- انجام ساير وظايف محوله از سوي مقام مافوق