سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

معاونت امور دعاوي

كاظم موسوي

 

شرح وظايف معاونت امور دعاوي (كيفري و حقوقي) :

1- نظارت بر دفاع از دعاوي حقوقي و كيفري دانشگاه عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع قضايي و نيز مراجع ذيصلاح پاسخگويي دقيق و نيز مستند و مستدل به دعاوي مطروحه له يا عليه دانشگاه و پيگيري جريان تعقيب پروندهها، شركت در جلسات دادرسي تا صدور حكم قطعي و اجرا در موارد خاص

2- پيگيري و نظارت بر عملكرد كارشناسان حقوقي استاني و واحدها و نظارت بر شركت در جلسات دادرسي و اجراي احكام و شركت در جلسات و كميسيونها با نمايندگي مديركل

3- تعقيب و پيگيري دعاوي از سوي نمايندگان حقوقي استاني و واحدها و وكلاي دادگستري

4- پيگيري و تأمين هزينههاي دادرسي و كارشناسي مورد نياز

5- انجام امور پژوهشي در پيرامون معضلات حقوقي دانشگاه و ارائه راهكار حقوقي و قانوني و برگزاري دورههاي آموزشي توجيهي و پيگيري فعاليتهاي كارشناسان حقوقي واحدها

6- پاسخ به استعلامات مطروحه از سوي حوزههاي مختلف و رفع ابهام از قوانين موجود و ارائه مشاوره قانوني به حوزههاي ستادي و هيأت امناي استاني و واحدها و واحدهاي تابع

7- پيشنهاد و اظهارنظر در خصوص ارزيابي و شايستگي و سنجش كارايي و اثربخشي افراد تحت سرپرستي

8- تشريك و تلفيق مساعي با افراد تحت سرپرستي به منظور حصول اطمينان از انجام بهينه و مطلوب وظايف محوله و استفاده صحيح از نيروي انساني موجود و تهيه و تنظيم آمار و عملكرد حقوقي و نظارت بر عملكرد ادارات تابعه

9- اتخاذ تصميم در مورد مرخصي و پيشنهاد ترفيع و انتصاب و انتقال كاركنان و ساير موارد اداري و پرسنلي در محدوده اختيارات و مقررات مذكور و اختيارات تفويضي مقام مافوق

10- انجام ساير وظايف مربوطه از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف