سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

معاونت امور استانها

عباس نخجواني

 

شرح وظايف معاونت امور استاني :

1- نظارت بر عملكرد واحدهاي حقوقي استانها و واحدها، بررسي و مقايسه عملكردها ارزيابي و سنجش كمي و كيفي عمليات و فعاليتها و ارائه كمكهاي كارشناسي تخصصي و راهكارهاي حقوقي طبق ضوابط و مقررات به منظور انجام امور محوله و دفاع از حقوق دانشگاه و بالابردن و ارتقاء دانش واحدهاي حقوقي

2- نظارت بر اجراي دقيق آئيننامهها و بخشنامهها و ارائه پيشنهاد به مقام مافوق در نحوه دفاع از دعاوي قضايي و اصلاح و بازنگري در دستورالعملهاي صادره و شركت در جلسات و كميسيونها با نمايندگي مديركل

3- انجام امور پژوهشي در پيرامون معضلات حقوقي دانشگاه و ارائه راهكار حقوقي و قانوني و برگزاري دورههاي آموزشي و توجيهي و پيگيري امور كارشناسان حقوقي واحدهاي استاني

4- پاسخ به استعلامات مطروحه از سوي حوزههاي مختلف و رفع ابهام از قوانين موجود و ارائه مشاوره قانوني به حوزههاي ستادي و هيأتهاي امناي استاني و واحدها و واحدهاي تابع

5- پيشنهاد و اظهارنظر در خصوص ارزيابي و شايستگي و سنجش كارايي و اثربخشي افراد تحت سرپرستي

6- تشريك و تلفيق مساعي با افراد تحت سرپرستي به منظور حصول اطمينان از انجام بهينه و مطلوب وظايف محوله و استفاده صحيح از نيروي انساني موجود و تهيه و تنظيم آمار كاركرد امور حقوقي و نظارت بر عملكرد ادارات تابعه

7- راهبري فعاليتهاي مربوط استانداردسازي قراردادها و اهتمام در تكميل بانك اطلاعات موارد حقوقي دانشگاه به تشريك مساعي ساير ادارات

8- تهيه گزارش عملكرد سالانه و تطبيق آن با برنامه و بودجه مصوب و ارائه آن به مقام مافوق

9- اتخاذ تصميم در مورد مرخصي و پيشنهاد ترفيع و انتصاب و انتقال كاركنان و ساير موارد اداري و پرسنلي در محدوده اختيارات مقرارت مذكور و اختيارات تفويضي مقام مافوق

10- انجام ساير وظايف مربوطه از سوي مقام مافوق در چارچوب وظايف