سخن روز

هاشمي زنده است،

چون نهضت زنده است

حضرت امام خميني(ره)

     

لينك‌هاي مفيد

معرفي دفتر حقوقي

  

         

دفتر حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي از جمله دفاتري است كه در نمودار سازماني دانشگاه در حوزه رياست عالي دانشگاه جانمايي شده و مديركل آن با حكم رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي منصوب و تحت نظر مستقيم ايشان فعاليت مي‌نمايد. اظهارنظر در خصوص كليه مسائل حقوقي و قضايي دانشگاه با ارجاع از رياست دانشگاه، معاونين محترم دانشگاه و مديران كل سازمان مركزي، نمايندگان تام‌الاختيار رياست دانشگاه در استانها، هيأت‌امناي استاني و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي در سراسر كشور صورت مي‌پذيرد. بررسي و تطبيق بخشنامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و تصميمات مسئولين و مديران دانشگاه در تمام سطوح با قوانين موضوعه كشور، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت‌امناي مركزي دانشگاه و ساير ضوابط مرتبط از اهم وظايف اين دفتر به شمار مي‌رود كه با تدبير حكيمانه رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي با تشكيل «شوراي راهبردي امور حقوقي» متشكل از حقوقدانان، قضات و وكلاي دادگستري برجسته كشور و نظارت همه جانبه اين شورا به بهترين نحو و با نگاهي جامع در حال انجام است. تدوين قراردادهاي مختلف، علمي، آموزشي، پژوهشي، استخدامي، پيمانكاري، خريد و فروش مطابق ضوابط دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و ... از ديگر وظايف دفتر حقوقي به شمار مي‌رود. اقامه دعوي در محاكم دادگستري و ساير مراجع قضايي و شبه قضايي عليه اشخاص و دفاع از منافع دانشگاه در تمامي مراجع رسمي و همچنين نظارت بر دعاوي واحدها و معاضدت و ارشاد دفاتر حقوقي واحدها در سراسر كشور به منظور حفظ غبطه و مصلحت دانشگاه آزاد از وظايفي است كه دفتر حقوقي سعي در انجام هر چه بهتر آن دارد