سخن روز

شرافت حقوقي در اين است

كه ما از مجموعه قواعدي كه در دست داريم

راهي را براي رسيدن به عدالت بسازيم

مرحوم دكتر كاتوزيان

     

لينك‌هاي مفيد